เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (พนักงานสินค้าคงคลัง)

Careers เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (พนักงานสินค้าคงคลัง)

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

– บันทึกการรับเข้า-ออกของ Invoice เช่น บันทึก การรับ-จ่ายสินค้าให้ตรงตาม Invoice /จัดทำใบปรับปรุงและบันทึกเมื่อมีการแก้ไข
– จัดทำรายการสินค้าคงเหลือเพื่อปิดบัญชี เช่น จัดทำรายงาน Standard Cost
– ตรวจนับสต็อก ทุก ๆ 6 เดือน เช่น การตรวจนับสินค้าคงเหลือในระหว่างการผลิต / ตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปทั้งแบบที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว กระทบยอดกับรายการสินค้าคงเหลือ /ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือกระทบยอดกับรายงานวัตถุดิบ / สรุปยอดคงเหลือแต่ละแผนก
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification:
Knowledge/Certification:

– ปวส. – ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Skill/Abilities:

– มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน
– มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี สามารถใช้สูตรแบบมีเงื่อนไขได้ หรือ V look up / Pivot ได้ดี

Experience: