เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประสานงาน)

Careers  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประสานงาน)

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

– ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารการผลิตสินค้ากับหน่วยงานภายในบริษัท
– จัดทำเอกสาร งานด้านจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
– งานด้าน ผช.เลขานุการ กรรมการบริหาร เช่น การพิมพ์หนังสือ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อติดต่อหน่วยงานภายนอก

Job Specification:
Knowledge/Certification:

ปริญญาตรี ขึ้นไป บริหารธุรกิจ /การตลาด /ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Skill/Abilities:

– มีความรู้และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน เขียน ได้ดี)
– มีความรู้ด้านบัญชี หรือ การคิดคำนวณ ตัวเลข
– มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้คล่อง (Word –Excel-Power point) ได้ดี
– มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร การเจราต่อรอง

Experience:

– มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ อย่างน้อย 1-2 ปี
– มีความรู้เรื่อง มาตรฐานระบบ และข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015