เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง 2 อัตรา

Careers   เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง 2 อัตรา

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

– จัดทำรายงานสินค้า และรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือประจำเดือน
– ตรวจสอบสถานะยอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงคลังทุกประเภท โดยเปรียบเทียบจำนวนสินค้าจริง และจำนวนสินค้าที่ระบุในบัญชีให้มีความถูกต้องตรงกัน
– วิเคราะห์ ตรวจสอบจำนวนต้นทุนของสินค้าคงคลัง และลงบันทึกบัตรคุมสินค้า (Stock Card) ของสินค้าคงคลังทุกประเภทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
– บันทึกบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
– ประสานงานกับพนักงานธุรการฝ่ายโรงงาน / ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อทวนสอบความถูกต้องของการรับ-จ่าย สินค้าคงเหลือ
– งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification:
Knowledge/Certification:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Skill/Abilities:

– มีความเชี่ยวชาญโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี สามารถใช้สูตรแบบมีเงื่อนไขได้ หรือ V look up / Pivot ได้ดี
– มีความชำนาญด้านหลักการทางการบัญชีของสินค้าคงคลัง และมีความเข้าใจในหลักการควบคุมสินค้าคงคลัง
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี /ทำงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Experience:

ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านบัญชีเกี่ยวกับราคา และสินค้าคงคลัง จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ