วิศวกรโลหการ (Metallurgical Engineer)

Careers    วิศวกรโลหการ (Metallurgical Engineer)

About the วิศวกรโลหการ (Metallurgical Engineer)

Main Tasks, Duties and Responsibilities:

Corporate Strategy

คัดเลือก และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ
– ควบคุมชิ้นงานในกระบวนการหล่อ ตั้งแต่การทำแม่พิมพ์ ไปจนถึงกระบวนการตกแต่งผิว
– ตรวจสอบชิ้นงานในข้อกำหนดในการควบคุมชิ้นงานกระบวนการหล่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
– วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุและพัฒนาแนวทางแก้ไข
– ดำเนินการแก้ไขของเสีย และวิเคราะห์แนวทางป้องกัน
– ควบคุมการผลิตโลหะให้ได้คุณภาพ
– เก็บข้อมูลกระบวนการผลิต และนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางป้องกันและแก้ไข
– เสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
– ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ หาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานทางวิศวกรรมโลหการ เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติ การใช้ประโยชน์ การควบคุมคุณภาพ
– ศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของชิ้นงานโลหะ วิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะและโลหะผสมทางฟิสิกส์ เพื่อการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการผลิต
– ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทางโลหวิทยา ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมโลหการ ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

Job Specification:
Knowledge/Certification:

– อายุ 30 ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรี – ปริญญาโท วิศวกรรมโลหการ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหะวิทยา / วัสดุศาสตร์
– มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ หาองค์ประกอบของโลหะ /โลหะผสมทางฟิสิกส์ เพื่อกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการผลิตได้

Skill/Abilities:

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical skill) การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem solving)
– มีภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการ และทักษะการตัดสินใจ
– มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Offices)
– มีทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับดี

Experience:At least 5 years of Human Resources Management experience

มีประสบการณ์งานหล่อโลหะ หรือโลหะวิทยา 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์งานหล่อเครื่องประดับ อัญมณี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)