ข่าวสารองค์กร

ทวิภาคีแพรนด้า โคราช  คว้ารางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องประดับและอัญมณี ระดับชาติ

28 ก.พ. 24

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านทักษะงานออกแบบเครื่องประดับ และทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9  กุมภาพันธ์ 2567  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าว ปรากฏว่า นายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 ในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี  และ นายวุฒิศักดิ์ ขานแสน นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3  ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 ในด้านทักษะการออกแบบเครื่องประดับ

ตลอด 24 ปี ของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานฝีมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ผนวกกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนด้วยการศึกษา เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ในภายภาคหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพช่างฝีมือ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย นอกจากนี้ นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า ยังได้เรียนรู้จากช่างฝีมือที่เปี่ยมทักษะและความรู้ในสายงานอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการฝึกฝนทักษะด้วยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ส่งผลให้นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า พัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ คว้างรางวัลระดับชาติมาได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และที่สุดคือการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นช่างฝือมือที่เปี่ยมทักษะและความเชี่ยวชาญในอนาคต