ข่าวสารองค์กร

ทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ เจียระไนคุณค่า ปั้นเยาวชนช่างฝีมือ

28 ก.พ. 23

“เพชร” จะเปล่งประกายความงดงามได้ ย่อมต้องผ่านการเจียระไนโดยช่างฝีมืออย่างพิถีพิถันและประณีต จนเป็นเพชรที่เลอค่า เยาวชนก็เช่นกัน หากได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจนเกิดความชำนาญ และพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีความพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เสมือนเพชรที่ส่องประกายคุณค่าในตนเองได้เช่นกัน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี จึงใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่รังสรรค์งานฝีมือคุณภาพสูง โดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานาน โดยเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยลงนามความร่วมมือกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซึ่งตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปแล้วกว่า 2,500 คน

คุณปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของ โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ของ แพรนด้า จิวเวลรี่ เกิดจากบริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาคนเพื่อฝึกอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งเป็นการวางแผนกำลังคนระยะยาวในวิชาชีพที่ขาดแคลน และต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ  แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดโรงเรียนในโรงงาน  ดังนั้น แพรนด้า จิวเวลรี่จึงได้ร่วมจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาเครื่องประดับอัญมณีขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นช่างฝีมือด้านเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ โดยมีกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือ การตอบโจทย์ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ (1) ตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ต้องการการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงโดยครูผู้สอนที่เป็นผู้ชำนาญการ ได้ฝึกอาชีพในสถานที่ทำงานจริง ปฏิบัติจริง เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ เป็นของจริง เมื่อเรียนจบมีงานรองรับ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ระหว่างศึกษายังมีรายได้ระหว่างเรียน ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง (2) ตอบโจทย์ของสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และ (3) ในฐานะผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตบุคลากรช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย  ดังนั้น ด้วยหลักการนี้ จึงส่งผลให้โครงการการศึกษาระบบทวิภาคีของแพรนด้า จิวเวลรี่ มีความโดดเด่น  โดยมีตัวชี้วัดที่อัตราความสำเร็จและอนาคตของผู้เรียน คือ เมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำ และอยู่อย่างมีคุณค่า นี่คือสิ่งที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง”

หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของนักศึกษาทวิภาคี ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี จากโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 และคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ)

ซึ่งนายภัทรภูมิ ตุรงค์เรือง นักศึกษาทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีดังกล่าว ได้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ภูมิใจที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมการแข่งขัน และคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับชาติ มาได้สำเร็จ ซึ่งที่มาของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความชื่นชอบด้านศิลปะและการออกแบบ เมื่อทราบการเปิดรับสมัครเรียนในโครงการทิวภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ไปแนะแนวการศึกษา ประกอบกับมีทุนการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ มีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาในแผนกวิชาดังกล่าว ทำให้มีประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพเครื่องประดับ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากช่างฝีมือผู้ชำนาญการ อีกทั้งการเรียนในโครงการทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังหล่อหลอมผู้เรียนด้วยวัฒนธรรมองค์กร หรือที่เรียกว่า คุณค่าร่วมองค์กร ที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเรื่องการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญคือทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง และคุณค่าในอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับไทย”

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า จิวเวลรี่ ติดต่อได้ที่ ส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (กทม.) โทร 02-7699902 หรือ 081-8471658 และส่วนการศึกษาระบบทวิภาคี (นครราชสีมา) โทร 044-334722 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนเมษายน 2566