ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ด้วยความมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน

9 เม.ย. 24

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 6 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในคุณภาพและฝีมือการผลิตเครื่่องประดับอัญมณีในระดับสากล ที่่บุุคลากรทุุกคนในแพรนด้าได้รังสรรค์ขึ้นด้วยความปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั่วโลก พร้อมการวางแผนพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการปรับวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ ดังนี้

“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลก ที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์งานฝีมืออันทรงคุณค่า และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

ทศวรรษที่ 6 นี้ แพรนด้ามีความมุ่งมั่นและพลังที่จะรังสรรค์งานฝีมือคุุณภาพสููง ด้วยหัวใจของทุกคนในแพรนด้า ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดพันธกิจ (Mission) บูรณาการเป็น จุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่น หรือ Our Purpose & Commitment  ที่สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินธรุกิจ โดยมุ่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

Our Purpose – จุดมุ่งหมายของเรา

เราเชื่อมั่นว่าเครื่องประดับ ไม่ใช่เพียงของตกแต่งร่างกายให้สวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิต ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เราจึงทุ่มเทในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสู่เครื่องประดับที่ล้ำค่าให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าของเรา

ทั้งนี้ แพรนด้ายึดมั่นการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนใน 4 ด้าน คือ

  1. คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต แพรนด้ามุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับที่สวยงาม มีความประณีต และมีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของทุกคนในแพรนด้าให้ดีขึ้นในทุกมิติ
  2. คุณค่าแห่งสุนทรียะของการรังสรรค์ แพรนด้าต่อยอดพัฒนาสู่ Artisanal Craftsmanship at scale การเพิ่มมูลค่างานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ ความประณีต และมีคุณภาพสม่ำเสมอด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทุกคนในแพรนด้า พร้อมด้วยความสามารถในการผลิตที่ครอบคลุมทุกปริมาณความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้น
  3. มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน แพรนด้ายึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมปกป้องและรักษาโลกที่เราอาศัยอยู่  ในฐานะของผู้ผลิตเครื่องประดับ เราจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบนั้นได้มาอย่างมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้  อีกทั้งการแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมการอยู่ร่วมกับชุมชนแบบพึ่งพาอาศัย สนับสนุนการเติบโตร่วมกัน  ตลอดจนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต
  4. การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แพรนด้ามีส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากร ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชั้นนำ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

แพรนด้า พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 และทศวรรษถัดๆ ไป ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อชุมชน สังคม และโลก ตลอดจนการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริง