ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าร่วมปาฐกถา แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในธุรกิจจิวเวลรี่

6 พ.ค. 24

คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้ก่อตั้งแพรนด้า ร่วมเป็นวิทยากรในการปาฐกถา “The Importance of Sustainability Practices in the Gems and Jewellery Industry”   ซึ่งจัดขึ้นที่งาน Jewellery and Gem ASEAN Bangkok 2024  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การร่วมปาฐกถาของคุณปรีดาในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้าต่อแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งแพรนด้าได้รับการรับรองจาก RJC ตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 ในด้านการรักษามาตรฐานที่สอดคล้องตาม RJC Code of Practice ครอบคลุมหลักปฏิบัติ 4 ด้าน คือ การมีจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การดำเนินงานทางสังคม การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ  โดยบูรณาการเข้ากับทุกแง่มุมของธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการค้าปลีก ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของความโปร่งใส การตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินการตามหลักจริยธรรม สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของแพรนด้าในด้านแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และยังเป็นการถ่ายทอดคุณค่าเกี่ยวกับบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล