ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า กทม. รับใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ดี บริหารจัดการปัญหายาเสพติด ปี 2566

30 มิ.ย. 23

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดย คุณธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบปลอดยาเสพติด  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด  ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับมอบต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกเรื่อยมา  แพรนด้า จิวเวลรี่ ในฐานะภาคธุรกิจเอกชน ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยยึดถือปฏิบัติ และดูแลให้สถานประกอบกิจการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด