ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

25 เม.ย. 24

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” โดยคุณรวิฐา  พงศ์นุชิต ประธานกรรมการบริษัท และคุณปราณี คุณประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท โดยใช้กำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 59.293 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นี้