ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีในโครงการอัญมณีและเครื่องประดับ

10 เม.ย. 24

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสนักศึกษาทวิภาคีสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเครื่องประดับอัญมณี ประจำปีการศึกษา 2566 รวม 56 คน 

ในโอกาสนี้ คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการสายการผลิต และประธานโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ทุกคนได้ฝึกฝนเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ นักศึกษามีความตั้งใจ ความมุมานะ และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่เป็นความสำเร็จในชีวิตของทุกคน คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบก็มีงานรองรับ สร้างรายได้และความมั่นคงให้ชีวิต และแบ่งเบาภาระครอบครัว ความสำเร็จนี้จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้นักศึกษาทุกคนได้ไปสู่เส้นทางอาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณี และเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยต่อไปในอนาคต

อีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของแพรนด้า คือการเสริมสร้างศักยภาพของช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีผ่านโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเริ่มต้นโดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โครงการนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับทักษะของช่างฝีมือเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกคน  และยังมีส่วนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ความสำเร็จของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นผลมาจากการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ฝ่ายแรกคือ “ผู้เรียน” ที่ต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของครูผู้สอนที่เป็นผู้ชำนาญการ ได้ฝึกอาชีพในสถานที่ทำงานจริง ได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบจริง ระหว่างศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบก็มีงานรองรับ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต

ต่อมาคือ “สถาบันการศึกษา” ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพจากสถานประกอบการชั้นนำ และมีวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

สุดท้ายคือ “ผู้ประกอบการ” ที่ต้องการผลิตบุคลากรช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

โครงการการศึกษาระบบทวิภาคี แพรนด้า ซึ่งตลอดระยะเวลา 24 ปีได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีไปแล้วกว่า 2,500 คน สู่การประกอบอาชีพช่างฝีมือเปี่ยมทักษะ เป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้เป็นอย่างดี