ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ กวาดรางวัลการันตีด้าน ESG ปี 2022

10 ม.ค. 23

มุ่งสร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีบรรษัทภิบาล ดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมให้ยั่งยืน

ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ”  ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลการันตี ด้าน ESG ตลอดปี 2022 ที่ผ่านมาว่า

 “Pranda Group ได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental , Social and Governance) โดยนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแกนหลักในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร และบูรณาการแผนงานปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังยึดมั่นปฏิบัติตามหลักสากลด้านความยั่งยืนบนหลักความรับผิดชอบพื้นฐาน 10 ประการตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact โดยบริษัทฯ มุ่งเน้น 6 เป้าหมาย ได้แก่ 1)ความเท่าเทียมทางเพศ 2)การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ดี 3)การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 4) รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศ 5) สันติภาพ และความสงบสุุข และ 6) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่่ยั่งยืน”

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในทุกมิติ จึงทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลการันตีแห่งความภาคภูมิใจมากมาย  อาทิ 

การเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้ง สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล

การรับรองระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การดำเนินการสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

การรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2015 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริษัททั้งภายในและภายนอก  อีกทั้งรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2022 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ของสำนักงานใหญ่ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ของสาขานครราชสีมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจําปี 2022 เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2022 ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  รวมทั้งการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

สำหรับรางวัลล่าสุดของความภาคภูมิใจแห่งปี 2022  คือรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ที่สะท้อนให้เห็นว่า ตลอด 49ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งบริษัท บริษัทฯได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนการมีงานทำ โดยจัดสรรงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล ทุกคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไป ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รวมถึงการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 

จากรางวัลดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ด้วยการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือ Transformation ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญ และเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้สังคม เพื่อส่งต่อโลกที่ดีและยั่งยืน