ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

21 เม.ย. 23

คุณรวิฐา  พงศ์นุชิต ประธานกรรมการบริษัท และคุณปราณี คุณประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน การอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การอนุมัติกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ทั้งนี้ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.211111 บาทต่อหุ้น ในรูปแบบหุ้นปันผล ซึ่งอัตราการจ่ายหุ้นปันผล  10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิปี 2564 และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนเงิน 113,794,447 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้