ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015

6 ต.ค. 23

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้า ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) และ สาขานครราชสีมา  อีกทั้ง แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นรายแรก

คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดเผยว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบ Environmental Management System (EMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิ การลดใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการด้านขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมวางแนวทางป้องกัน และการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เป็นการการันตีถึงมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในแพรนด้า เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงที่ผลักดันนโยบาย ไปสู่พนักงานในการนำระบบการจัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้   ปฏิบัติ ควบคุม ติดตามผล และปรับปรุง ทบทวน พัฒนา การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  และนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ  

            ตลอด 50 ปีในการดำเนินธุรกิจ แพรนด้า จิวเวลรี่ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่ต้องมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ทั้งหมดนี้ ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแพรนด้า จิวเวลรี่ ในความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนรุ่นต่อไป