ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

19 ก.ค. 23

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ((Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ครั้งที่ 2 จาก ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Meeting Room 210-211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

โดยการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว มีอายุ 3 ปี (ปี 2566 – 2569) ซึ่งสะท้อนถึงการมีหน้าที่หลักในการกระทำตนเองให้เป็นแบบอย่างด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการจ่ายและรับสินบน สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตรการต่อต้านการทุจริต เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน