ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566

1 พ.ย. 23

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคลากรทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค แม้มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโอกาสการเติบโตในอาชีพการงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้ทุกคนในแพรนด้ามีความสุขในการทำงาน และการใช้ชีวิต เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ได้ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ทั้งนี้ การที่แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ระดับดี ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมต่อไป