ข่าวสารองค์กร

Pranda โชว์ความเป็นผู้นำการผลิตเครื่องประดับสู่ความยั่งยืน ในงาน BKK Gems & Jewelry Fair

13 ก.พ. 24

Pranda Group หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพระดับสากล  ที่ได้รับการยอมรับในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมโชว์ความโดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์และแก่นแท้ของงานฝีมือ ในงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 69 ในวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับสากลที่ยิ่งใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และเป็นเวทีการค้าสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และแสดงถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก

การเข้าร่วมงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ในปี 2567 นี้ Pranda Group   ยังคงย้ำชัดถึงแก่นแท้ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ประสบความสำเร็จและเติบโตมาสู่ทศวรรษที่ 6 ผ่านแนวคิด “The Architecture of Craftsmanship” การผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูง ที่สามารถรองรับปริมาณความต้องการทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ ด้วยทักษะฝีมือที่มีความประณีต ควบคู่เทคนิคการผลิตของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ และความเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอนของงาน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ

อีกทั้ง Pranda Group ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนมาเป็นแนวปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจสู่มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย Pranda Group เป็นบริษัทเอกชนไทยรายแรกที่ได้ลงนามรับหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นำมาสู่การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories ซึ่งผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของ RJC ในทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่ตรวจสอบได้ การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ที่ให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และล่าสุด เมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “ISO 14001:2015” มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ Environmental Management System (EMS) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสากล

พบกับ Pranda Group ในงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair”ได้ที่  Booth No. L01-10, M01, 03, 05 Hall 2, G Level ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์นี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pranda.com  และ เฟซบุ๊ก Pranda Group หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-7699999