ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้รับคะแนนผลประเมิน AGM ปี 2565 ระดับ “ดีเยี่ยม

1 ก.ย. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PDJ” ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจําปี 2565 จากการประเมินของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งแพรนด้า จิวเวลรี่ ผ่านการประเมิน ได้รับผลคะแนนร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” จากการที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี