ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนองค์กร

25 ส.ค. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “PRANDA GROUP” ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกครื่องประดับ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย และเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) และคณะนักศึกษาจาก Singapore Management University (SMU) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ คุณปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ สายOmnichannel Retailing บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของแพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรที่บริษัทฯดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว หรือที่เรียกว่า “Pranda Family”  โดยใช้หลักการดูแลอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน  และการดูแลที่เอื้อไปถึงครอบครัวพนักงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

พร้อมกันนี้ คุณปิติพงษ์ ได้พาคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของบริษัทที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร อาทิ การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ” ที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม จึงสนับสนุนการดูแลบุตรของครอบครัวพนักงาน จัดให้มีพยาบาลคอยตรวจสุขภาพเด็ก ๆ ในแต่ละวัน มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจำและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยตรง เพื่อดูแลเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กตามวัย และสร้างความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น

บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาความยั่งยืน และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สมัครใจเข้าร่วมสนธิสัญญาโลกขององค์การสหประชาชาติ หรือ “UN Global Compact” ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งแพรนด้า จิวเวลรี่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา