ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืน ด้านสนับสนุนคนพิการ

24 พ.ย. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอด 49 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งบริษัท ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนการมีงานทำ โดยจัดสรรงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล ทุกคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไป ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค รวมถึงการเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ซึ่งในปี 2565 นี้ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้จ้างงานคนพิการ จำนวน 30 คน คิดเป็นสัดส่วน 60:1 ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 100:1

รางวัลที่ได้รับนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ที่ส่งเสริมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญและให้การยอมรับในความแตกต่างอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถใช้ศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเต็มภาคภูมิ