ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า ร่วมแบ่งปัน ส่งต่อปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ ปี6

7 มี.ค. 24

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบปฏิทินเก่า จำนวนกว่า 700 ฉบับ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้ โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้ร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยตระหนักในความสำคัญของการยอมรับในความแตกต่างอย่างเท่าเทียม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการใช้ศักยภาพของตน ในการเรียนรู้ และประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างรายได้  ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งดำรงจนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังสร้างความตระหนักในเรื่องการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่บุคลากรทุกคนในแพรนด้าได้มีส่วนร่วมเสมอมา