ข่าวสารองค์กร

แพรนด้าฯ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน Covid-19 ฉีดวัคเข็ม 3

18 มี.ค. 22

เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สาม โดยใช้สิทธิ์ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,450 คน นับเป็น 96% ของพนักงานทั้งหมด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและส่วนรวม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาด อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงกรณีที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก ที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนเข็มสามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำยาล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมชนแออัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว และเป็นการช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้อีกด้วย การเข้ารับวัคซีนมีขึ้น ณ ศูนย์บริการฉีดวัตซีนเซ็นต์ทรัลบางนา