ข่าวสารองค์กร

แพรนด้า จิวเวลรี่ ระดมพนักงานหัวใจจิตอาสา ร่วมดูแลชุมชน ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

2 ส.ค. 22

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แพรนด้า อาสาทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  โดยระดมพลพนักงานแพรนด้าจิตอาสา และนักศึกษาในโครงการทวิภาคี ช่างทองหลวง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม  โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในบริษัทฯและละแวกใกล้เคียงให้สวยงาม น่าอยู่  และช่วยกันทำความสะอาดกล่องนม เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้“ สำหรับทำเป็นสื่ออักษรเบลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศต่อไป  นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังได้มอบน้ำดื่ม “แพรนด้า” แก่สำนักงานเขตบางนา เพื่อสนับสนุนการทำงานของจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อประชาชน

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้กล่าวว่า “แพรนด้า จิวเวลรี่ เราเป็นองค์กรชั้นนำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรม “แพรนด้า อาสาทำดี” ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการทำความดีด้วยหัวใจ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ตนเองสามารถปฏิบัติได้ในพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยืดถือเป็นหัวใจสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตแห่งการให้ ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป”