กลุ่มบริษัท

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำของไทย และได้นำหุ้นสามัญ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2533 แพรนด้าได้รับการยอมรับในความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือที่มีความประณีต และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากหน่วยงานภาครัฐของไทย
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ธุรกิจของเรา

→ ธุรกิจหลัก
→ วิสัยทัศน์
→ คุณค่าร่วมขององค์กร
ผังองค์กรกลุ่มบริษัทฯ
→ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ธุรกิจของเรา

→ ธุรกิจหลัก
→ วิสัยทัศน์
→ คุณค่าร่วมขององค์กร
ผังองค์กรกลุ่มบริษัทฯ
→ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ธุรกิจของเรา

→ ธุรกิจหลัก
→ วิสัยทัศน์
→ คุณค่าร่วมขององค์กร
ผังองค์กรกลุ่มบริษัทฯ
→ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ความเป็นมาของเรา

→ เหตุการณ์สำคัญของเรา
→ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ความเป็นมาของเรา

→ เหตุการณ์สำคัญของเรา
→ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ความเป็นมาของเรา

→ เหตุการณ์สำคัญของเรา
→ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผู้นำของเรา

→ สารจากประธานกรรมการบริษัท
→ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
→ กรรมการผู้จัดการ

ผู้นำของเรา

→ สารจากประธานกรรมการบริษัท
→ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
→ กรรมการผู้จัดการ

ผู้นำของเรา

→ สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
→ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม
→ กรรมการผู้จัดการ