นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ งวด 3 เดือน 2567

รายได้จากการขาย
1,113
ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
(1)
ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(39)
ล้านบาท

Result Highlight

รายงาน 56-1 One
Report 2566

รายงานความยั่งยืน
2566

เอกสารนำเสนอ
2566

Webcast
2566

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงาน 56-1 One
Report 2566

รายงานความยั่งยืน
2566

เอกสารนำเสนอ
2566

Webcast
2566

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Upcoming Events

27 พฤศจิกายน 2566
Opportunity Day

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Email: ir@pranda.co.th

You May Also Like

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร