นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ งวด 9 เดือน 2565

รายได้จากการขาย
2,655
ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงาน
220
ล้านบาท

กำไรสุทธิ
142
ล้านบาท

Result Highlight

รายงาน 56-1 One
Report 2564

รายงานความยั่งยืน
2564

เอกสารนำเสนอ
2565

Webcast
2565

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงาน 56-1 One
Report 2564

รายงานความยั่งยืน
2564

เอกสารนำเสนอ
2565

Webcast
2565

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Upcoming Events

24 พฤษภาคม 2566
Opportunity Day

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Email: ir@pranda.co.th

You May Also Like

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร