นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ งวด 3 เดือน 2566

รายได้จากการขาย
692
ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงาน
(2)
ล้านบาท

กำไรสุทธิ
(26)
ล้านบาท

Result Highlight

รายงาน 56-1 One
Report 2565

รายงานความยั่งยืน
2565

เอกสารนำเสนอ
2565

Webcast
2565

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงาน 56-1 One
Report 2565

รายงานความยั่งยืน
2565

เอกสารนำเสนอ
2565

Webcast
2565

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Upcoming Events

24 พฤษภาคม 2566
Opportunity Day

19 เมษายน 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Email: ir@pranda.co.th

You May Also Like

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร