นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ งวด 9 เดือน 2566

รายได้จากการขาย
2,291
ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
2
ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(53)
ล้านบาท

Result Highlight

รายงาน 56-1 One
Report 2565

รายงานความยั่งยืน
2565

เอกสารนำเสนอ
2566

Webcast
2566

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงาน 56-1 One
Report 2565

รายงานความยั่งยืน
2565

เอกสารนำเสนอ
2566

Webcast
2566

ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Upcoming Events

27 พฤศจิกายน 2566
Opportunity Day

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

Email: ir@pranda.co.th

You May Also Like

ธุรกิจของเรา

ความยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร