ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

ไตรมาส 1
2567


ไตรมาส 1
2566


ไตรมาส 2
2566


ไตรมาส 3
2566


ประจำปี
2566


ไตรมาส 1
2565


ไตรมาส 2
2565


ไตรมาส 3
2565


ประจำปี
2565


ไตรมาส 1
2564


ไตรมาส 2
2564


ไตรมาส 3
2564


ประจำปี
2564


ไตรมาส 1
2563


ไตรมาส 2
2563


ไตรมาส 3
2563


ประจำปี
2563


ไตรมาส 1
2562


ไตรมาส 2
2562


ไตรมาส 3
2562


ประจำปี
2562


ไตรมาส 1
2561


ไตรมาส 2
2561


ไตรมาส 3
2561


ประจำปี
2561


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1
2567


ไตรมาส 1
2566


ไตรมาส 2
2566


ไตรมาส 3
2566


ประจำปี
2566


ไตรมาส 1
2565


ไตรมาส 2
2565


ไตรมาส 3
2565


ประจำปี
2565


ไตรมาส 1
2564


ไตรมาส 2
2564


ไตรมาส 3
2564


ประจำปี
2564


ไตรมาส 1
2564


ไตรมาส 2
2564


ไตรมาส 3
2564


ประจำปี
2564


ไตรมาส 1
2563


ไตรมาส 2
2563


ไตรมาส 3
2563


ประจำปี
2563


ไตรมาส 1
2562


ไตรมาส 2
2562


ไตรมาส 3
2562


ประจำปี
2562