รายงานและ Webcast

รายงาน 56-1 One Report

รายงานประจำปี

รายงานความยั่งยืน

แบบฟอร์ม 56-1

แบบฟอร์ม 56-1
ประจำปี 2563


แบบฟอร์ม 56-1
ประจำปี 2562


แบบฟอร์ม 56-1
ประจำปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1
ประจำปี 2560

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ


หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ


ภาพวิดีโอบริษัท

Opportunity Day 2023

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Opportunity Day 2021

Annual General Meeting of Shareholders 2021

Opportunity Day 2020

Annual General Meeting of Shareholders 2020

Opportunity Day 2019

Annual General Meeting of Shareholders 2019

Opportunity Day 2018

Annual General Meeting of Shareholders 2018

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2018

เอกสารนำเสนอ

Opportunity Day Presentation 2023

Opportunity Day
Q.1/2023

Opportunity Day
Q.2/2023

Opportunity Day
Q.3/2023

Opportunity Day Presentation 2021

Opportunity Day
Q.1/2021


Opportunity Day
Q.2/2021


Opportunity Day
Q.3/2021


Opportunity Day
Q.4/2021


AGM Presentation 2021

Annual General Meeting
of Shareholders 2021


AGM Presentation 2020

Annual General Meeting
of Shareholders 2020


Annual Presentation of
Additional Shareholders


AGM Presentation 2019

Annual General Meeting
of Shareholders 2019


Annual Presentation of
Additional Shareholders


AGM Presentation 2018

Annual General Meeting
of Shareholders 2018


Extraordinary General
Meeting of Shareholder