ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์PDJ (มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561)
ประเภทธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท0107537001986
โทรศัพท์+66 2769 9999
โทรสาร+66 2769 9998
ทุนจดทะเบียน592,928,784 บาท
ทุนชำระแล้ว592,928,784 บาท
Home Pagewww.pranda.com
Responsible Personนางปราณี คุณประเสริฐ
อีเมล์pranee@pranda.co.th
ที่ตั้งสาขาเลขที่ 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ประเภทธุรกิจผลิตเครื่องประดับแท้
โทรศัพท์+66 044 212 593-4
โทรสาร+66 044 334 718
Responsible Personนายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์
อีเมล์Somsak_s@pranda.co.th
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูลบริษัท PRANDA
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับที่รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้นที่ถือสัดส่วนการถือหุ้น
1.นายประทีป ตั้งมติธรรม54,573,5589.20%
2.นายสมชาย ปัดภัย45,952,5007.75%
3.นายปรีดา เตียสุวรรณ์34,921,4515.89%
4.นางพนิดา เตียสุวรรณ์31,724,7935.35%
5.บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด31,376,2805.29%
6.น.ส.พิทยา เตียสุวรรณ์26,642,3604.49%
7.น.ส.ฐิติกุล แซ่เกียง20,067,4303.38%
8.นายสุรพล หาญชนะพานิชย์18,174,1193.07%
9.BANK OF SINGAPORE LIMITED16,053,3702.71%
10.นางปราณี คุณประเสริฐ15,107,5602.55%

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบเสนอวาระ


การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า


การเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ


แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณา


แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา


การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556