ธุรกิจของเรา

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำของไทย ตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา แพรนด้าได้รับการยอมรับในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือที่มีความประณีต
และเป็นที่ต้องการของแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
นอกจากนี้ แพรนด้ายังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มี
ความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) รวมทั้งได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล หรือ
ISO 9001 และ การรับรอง ISO 14001:2015
มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ในนามของบริษัท แพรนด้า ดีไซน์ จำกัด ต่อมาได้จัดตั้ง
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2527 และได้นำ
หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2533
ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3มิถุนายน พ.ศ.2537 (ชื่อหุ้น : PDJ)

กลุ่มธุรกิจการผลิต

การผลิตเครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูงในปริมาณมาก อีกทั้งมีศูนย์
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม พร้อมช่างฝีมือ 2,500 คน

กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution

โดยการเชื่อมโยงช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ของเราไว้ด้วยกัน
ทั้งร้านค้าปลีก และออนไลน์ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประเทศไทย
เวียดนาม อินเดีย และอังกฤษ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์
งานฝีมืออันทรงคุณค่า และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

Our Purpose

เราเชื่อมั่นว่าเครื่องประดับ ไม่ใช่เพียงของตกแต่งร่างกายให้สวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิต ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เราจึงทุ่มเทในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสู่เครื่องประดับที่ล้ำค่า ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าของเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์
งานฝีมืออันทรงคุณค่า และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์
งานฝีมืออันทรงคุณค่า และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

Our Purpose

เราเชื่อมั่นว่าเครื่องประดับ ไม่ใช่เพียงของตกแต่งร่างกายให้สวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิต ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เราจึงทุ่มเทในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสู่เครื่องประดับที่ล้ำค่า ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าของเรา

Our Purpose

เราเชื่อมั่นว่าเครื่องประดับ ไม่ใช่เพียงของตกแต่งร่างกายให้สวยงาม แต่เป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าชีวิต ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและความสุขที่ไร้ขีดจำกัด เราจึงทุ่มเทในการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต คุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสู่เครื่องประดับที่ล้ำค่า ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าของเรา

Our Commitment

คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต

แพรนด้า มุ่งมั่นผลิตเครื่องประดับที่สวยงาม มีความประณีต และมีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของทุกคนในแพรนด้าให้ดีขึ้นในทุกมิติ

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

แพรนด้า ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมปกป้องและรักษาโลกที่เราอาศัยอยู่ ในฐานะของผู้ผลิตเครื่องประดับ เราจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบนั้นได้มาอย่างมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ อีกทั้งการแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมการอยู่ร่วมกับชุมชนแบบพึ่งพาอาศัย สนับสนุนการเติบโตร่วมกัน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

คุณค่าแห่งสุนทรียะของการรังสรรค์

แพรนด้า ต่อยอดพัฒนาสู่ Artisanal Craftsmanship at scale การเพิ่มมูลค่างานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ ความประณีต และมีคุณภาพสม่ำเสมอ  ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทุกคนในแพรนด้า พร้อมด้วยความสามารถในการผลิตที่ครอบคลุมทุกปริมาณความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

แพรนด้า มีส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชั้นนำ ให้แก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

คุณค่าร่วมขององค์กร

ผนึกกำลัง ร่วมมือสร้างสรรค์

เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงาน
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์

เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมี
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หา
ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ