ธุรกิจของเรา

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับชั้นนำของไทย ตลอดหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา แพรนด้าได้รับการยอมรับในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือที่มีความประณีต
และเป็นที่ต้องการของแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
นอกจากนี้ แพรนด้ายังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มี
ความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) และได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล หรือ ISO 9001

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ในนามของบริษัท แพรนด้า ดีไซน์ จำกัด ต่อมาได้จัดตั้ง
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2527 และได้นำ
หุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2533
ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3มิถุนายน พ.ศ.2537 (ชื่อหุ้น : PDJ)

กลุ่มธุรกิจการผลิต

การผลิตเครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูงในปริมาณมาก อีกทั้งมีศูนย์
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม พร้อมช่างฝีมือ 2,500 คน

กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution

โดยการเชื่อมโยงช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ของเราไว้ด้วยกัน
ทั้งร้านค้าปลีก และออนไลน์ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประเทศไทย
เวียดนาม อินเดีย และอังกฤษ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตและความสำเร็จ
ให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตและความสำเร็จ
ให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่อง
ประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้าง
ความเจริญเติบโตและความสำเร็จ
ให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา

คุณค่าร่วมขององค์กร

ผนึกกำลัง ร่วมมือสร้างสรรค์

เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันทำงาน
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์

เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อองค์กรเราเป็นสำคัญ เราจึงมี
ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เราเป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ ใฝ่หา
ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ