ความเป็นมาของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เหตุการณ์สำคัญของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เหตุการณ์สำคัญของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นธุรกิจรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังกล่าว​

การรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นธุรกิจรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังกล่าว

บริษัทฯ ไดัรับเลือกเป็นสมาชิก 11 องค์กร นั่งบอร์ด GCNT ประกาศ
เดินหน้า A New Era of Action ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ลงมติเลือกสมาชิกจาก 11 องค์กรชั้นนำ นั่งกรรมการสมาคมฯ โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในวาระปี 2565-2568 พร้อมย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนภาคเอกชนไทยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถใน การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประกาศเดินหน้ายุคใหม่ของการลงมือทำ ให้เกิดผลที่จับต้องได้อย่างแท้จริง (A New Era of Action) เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัทฯ ไดัรับเลือกเป็นสมาชิก 11 องค์กร นั่งบอร์ด GCNT ประกาศเดินหน้า A New Era of Action ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ลงมติเลือกสมาชิกจาก 11 องค์กรชั้นนำ นั่งกรรมการสมาคมฯ โดยจะร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ในวาระปี 2565-2568 พร้อมย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนภาคเอกชนไทยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถใน การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประกาศเดินหน้ายุคใหม่ของการลงมือทำ ให้เกิดผลที่จับต้องได้อย่างแท้จริง (A New Era of Action) เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ เครือข่ายความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC)

การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่ต้องมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในมาตรฐานสากลของ RJC ที่แพรนด้าได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC)

การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่ต้องมีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ ลูกค้าของเรามีความมั่นใจในมาตรฐานสากลของ RJC ที่แพรนด้าได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด

ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015”

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริษัททั้งภายในและภายนอก เพื่อวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015”

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริษัททั้งภายในและภายนอก เพื่อวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent ) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ ตั้งแต่ปี 2560-2564

การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent ) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 268 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ ตั้งแต่ปี 2560-2564

การรับรองการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การรับรองการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ซึ่งรางวัลนี้ มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ สาขานครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ซึ่งรางวัลนี้ มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 (แพรนด้า สำนักงานใหญ่)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 (แพรนด้า สำนักงานใหญ่)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (แพรนด้า สาขานครราชสีมา)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (แพรนด้า สาขานครราชสีมา)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเน้นการสร้างองค์กรโปร่งใส สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และผสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อพุธที่ 29 กันยายน 2564

บริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่ รางวัลนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเน้นการสร้างองค์กรโปร่งใส สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และผสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อพุธที่ 29 กันยายน 2564

เหตุการณ์สำคัญของเรา

ทศวรรษที่ 5 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2565)

การรังสรรค์งานฝีมือชั้นสูงอย่างยั่งยืน

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เราได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่มธุรกิจ Omni-channel Distribution และได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายในฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา โดยยังคงให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากฐานการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม ไม่เพียงแต่ความใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้าเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) เราขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่เราในการส่งมอบเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีตหลายร้อยล้านชิ้นตราบจนปัจจุบัน

ทศวรรษที่ 5 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2565)

การรังสรรค์งานฝีมือชั้นสูงอย่างยั่งยืน

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เราได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่มธุรกิจ Omni-channel Distribution และได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายในฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา โดยยังคงให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากฐานการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม ไม่เพียงแต่ความใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้าเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) เราขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่เราในการส่งมอบเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีตหลายร้อยล้านชิ้นตราบจนปัจจุบัน

การผสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

เราได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับในระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ต่อมาเราได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพด้านการออกแบบและการตลาด ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ชั้นนำ และทีมงานข้ามประเทศ เพื่อการพัฒนาผลงานคอลเลกชั่น ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ งานเทคนิคพิเศษ และเปิดมมุมมองในระดับสากล นอกจากนั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูง

ทศวรรษที่ 4 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555)

ทศวรรษที่ 4 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555)

การผสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

เราได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับในระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ต่อมาเราได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพด้านการออกแบบและการตลาด ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ชั้นนำ และทีมงานข้ามประเทศ เพื่อการพัฒนาผลงานคอลเลกชั่น ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ งานเทคนิคพิเศษ และเปิดมมุมมองในระดับสากล นอกจากนั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูง

ทศวรรษที่ 3 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2545)

การขยายบริการระหว่างประเทศ

เมื่อธุรกิจเติบโตและขยายมากขึ้น เรามีลูกค้ารายสำคัญอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อาทิ ผู้ค้าปลีกเครื่องประดับ รายการโทรทัศน์ประเภทแนะนำและขายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งในอเมริกาและยุโรป ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 3 นี้ เราจึงได้ตั้งสำนักงานบริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้ารายสำคัญของเรา อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

ทศวรรษที่ 3 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2545)

การขยายบริการระหว่างประเทศ

เมื่อธุรกิจเติบโตและขยายมากขึ้น เรามีลูกค้ารายสำคัญอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อาทิ ผู้ค้าปลีกเครื่องประดับ รายการโทรทัศน์ประเภทแนะนำและขายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งในอเมริกาและยุโรป ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 3 นี้ เราจึงได้ตั้งสำนักงานบริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้ารายสำคัญของเรา อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของบริษัทออกแบบเครื่องประดับ

เมื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มใหญ่ เราจึงตัดสินใจขยายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องประดับฝีมือชั้นสูง ที่ได้รับการการันตีจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เราได้เปิดตัวแบรนด์ Prima Gold ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับทอง 24K ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% ที่รังสรรค์เครื่องประดับด้วยความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชั้นสูง สู่ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ประณีต และเลอค่า

ทศวรรษที่ 2 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2535)

ทศวรรษที่ 2 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2535)

จุดเริ่มต้นของบริษัทออกแบบเครื่องประดับ

เมื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มใหญ่ เราจึงตัดสินใจขยายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องประดับฝีมือชั้นสูง ที่ได้รับการการันตีจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เราได้เปิดตัวแบรนด์ Prima Gold ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับทอง 24K ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% ที่รังสรรค์เครื่องประดับด้วยความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชั้นสูง สู่ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ประณีต และเลอค่า

ทศวรรษที่ 1 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525)

การก่อตั้งบริษัท

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อ “Pranda Design” ด้วยความเชื่อในหัวใจของงานฝีมือ โดยเริ่มต้นจากการส่งออกเครื่องประดับจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร และต่อมาขยายสู่ยุโรป หลังจากนั้นเราได้ตั้งโรงงานผลิต ภายใต้ชื่อ “Pranda Jewelry” ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเพื่อคิดค้นคอลเลกชั่นที่มีความโดดเด่น จนทำให้แพรนด้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทศวรรษที่ 1 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525)

การก่อตั้งบริษัท

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อ “Pranda Design” ด้วยความเชื่อในหัวใจของงานฝีมือ โดยเริ่มต้นจากการส่งออกเครื่องประดับจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร และต่อมาขยายสู่ยุโรป หลังจากนั้นเราได้ตั้งโรงงานผลิต ภายใต้ชื่อ “Pranda Jewelry” ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเพื่อคิดค้นคอลเลกชั่นที่มีความโดดเด่น จนทำให้แพรนด้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว