ความเป็นมาของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เหตุการณ์สำคัญของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เหตุการณ์สำคัญของเรา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การรับรอง “ISO 14001:2015”
มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 14001:2015” มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ Environmental Management System (EMS) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

การรับรอง “ISO 14001:2015”
มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 14001:2015” มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ Environmental Management System (EMS) มาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

การรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นธุรกิจรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังกล่าว​

การรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นธุรกิจรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังกล่าว

การร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)

เมื่อปี พ.ศ.2545 แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ลงนามรับหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นับเป็นบริษัทเอกชนของไทยรายแรกที่ลงนามรับหลักการนี้ รวมถึงการเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคม ในวาระปี 2565 – 2568  อีกทั้งมีความมุ่งมั่นต่อการขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance-ESG) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มากำหนดเป็นนโยบายของบริษัท และบูรณาการสู่แผนการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

การร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นสมาชิกสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)

เมื่อปี พ.ศ.2545 แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ลงนามรับหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน การมีมาตรฐานแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นับเป็นบริษัทเอกชนของไทยรายแรกที่ลงนามรับหลักการนี้ รวมถึงการเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคม ในวาระปี 2565 – 2568  อีกทั้งมีความมุ่งมั่นต่อการขับเคลื่อนประเด็นความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance-ESG) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มากำหนดเป็นนโยบายของบริษัท และบูรณาการสู่แผนการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

การรับรองระบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC)

เมื่อปี พ.ศ.2560 แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories จากผู้ตรวจประเมิน Global Group ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RJC ดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ ลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยชื่อเสียงที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

การรับรองระบบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC)

เมื่อปี พ.ศ.2560 แพรนด้า จิวเวลรี่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design & Manufacturer of Jewellery & Accessories จากผู้ตรวจประเมิน Global Group ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RJC ดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ ลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยชื่อเสียงที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

การรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ และเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมจิวเวลรี่รายแรกในประเทศไทยที่จดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และสาขานครราชสีมา ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ และเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมจิวเวลรี่รายแรกในประเทศไทยที่จดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับบริบททั้งภายในและภายนอก เพื่อการวางแผนบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2566 ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

แพรนด้า จิวเวลรี่  ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การรับรองการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การรับรองการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2553 และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ซึ่งรางวัลนี้ มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ สาขานครราชสีมา รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)

บริษัทฯ สาขานครราชสีมา ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ซึ่งรางวัลนี้ มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ได้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย สามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานแรงงานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

รางวัลสถานประกอบการดีเด่

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (แพรนด้า สำนักงานใหญ่)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 (แพรนด้า สำนักงานใหญ่)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 (แพรนด้า สาขานครราชสีมา)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 (แพรนด้า สาขานครราชสีมา)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมอบแก่องค์กรที่มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี

จากรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า จิวเวลี่ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค แม้มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดี 

จากรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า จิวเวลี่ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยยึดถือหลักการสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค แม้มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ ความพิการ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

เหตุการณ์สำคัญของเรา

ทศวรรษที่ 6 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2575)

ก้าวสู่ “Artisanal Craftsmanship at scale”

เรามุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สู่การขับเคลื่อนแนวคิด “Artisanal Craftsmanship at scale” การผลิตที่รองรับปริมาณความต้องการทางการตลาดที่กว้างขึ้น และรักษาเอกลักษณ์ของการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต ควบคู่เทคนิคการผลิตของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการพัฒนากลยุทธ์กลุ่ม Original Design Manufacturer (ODM) และกลุ่ม Original Brand Manufacturer (OBM) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมุ่งมั่นสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution ที่ตอบโจทย์การรวมทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าและความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน ที่เชื่อมโยงทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ

ทศวรรษที่ 6 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2575)

ก้าวสู่ “Artisanal Craftsmanship at scale”

เรามุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สู่การขับเคลื่อนแนวคิด “Artisanal Craftsmanship at scale” การผลิตที่รองรับปริมาณความต้องการทางการตลาดที่กว้างขึ้น และรักษาเอกลักษณ์ของการรังสรรค์ชิ้นงานที่ประณีต ควบคู่เทคนิคการผลิตของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการพัฒนากลยุทธ์กลุ่ม Original Design Manufacturer (ODM) และกลุ่ม Original Brand Manufacturer (OBM) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมุ่งมั่นสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution ที่ตอบโจทย์การรวมทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าและความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน ที่เชื่อมโยงทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ

ทศวรรษที่ 5 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2565)

การรังสรรค์งานฝีมือชั้นสูงอย่างยั่งยืน

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เราได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่มธุรกิจ Omni-channel Distribution และได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายในฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา โดยยังคงให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากฐานการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม ไม่เพียงแต่ความใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้าเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) เราขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่เราในการส่งมอบเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีตหลายร้อยล้านชิ้นตราบจนปัจจุบัน

ทศวรรษที่ 5 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2565)

การรังสรรค์งานฝีมือชั้นสูงอย่างยั่งยืน

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เราได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจการผลิตและกลุ่มธุรกิจ Omni-channel Distribution และได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายในฝรั่งเศส เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา โดยยังคงให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยตรงจากฐานการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม ไม่เพียงแต่ความใส่ใจในด้านคุณภาพสินค้าเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) เราขอขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่เราในการส่งมอบเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีตหลายร้อยล้านชิ้นตราบจนปัจจุบัน

การผสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

เราได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับในระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ต่อมาเราได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพด้านการออกแบบและการตลาด ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ชั้นนำ และทีมงานข้ามประเทศ เพื่อการพัฒนาผลงานคอลเลกชั่น ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ งานเทคนิคพิเศษ และเปิดมมุมมองในระดับสากล นอกจากนั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูง

ทศวรรษที่ 4 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555)

ทศวรรษที่ 4 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2555)

การผสานความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

เราได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับในระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ต่อมาเราได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเยอรมนีและประเทศอินเดีย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพด้านการออกแบบและการตลาด ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ชั้นนำ และทีมงานข้ามประเทศ เพื่อการพัฒนาผลงานคอลเลกชั่น ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ งานเทคนิคพิเศษ และเปิดมมุมมองในระดับสากล นอกจากนั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร เราจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูง

ทศวรรษที่ 3 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2545)

การขยายบริการระหว่างประเทศ

เมื่อธุรกิจเติบโตและขยายมากขึ้น เรามีลูกค้ารายสำคัญอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อาทิ ผู้ค้าปลีกเครื่องประดับ รายการโทรทัศน์ประเภทแนะนำและขายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งในอเมริกาและยุโรป ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 3 นี้ เราจึงได้ตั้งสำนักงานบริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้ารายสำคัญของเรา อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

ทศวรรษที่ 3 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2545)

การขยายบริการระหว่างประเทศ

เมื่อธุรกิจเติบโตและขยายมากขึ้น เรามีลูกค้ารายสำคัญอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อาทิ ผู้ค้าปลีกเครื่องประดับ รายการโทรทัศน์ประเภทแนะนำและขายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้งในอเมริกาและยุโรป ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 3 นี้ เราจึงได้ตั้งสำนักงานบริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้ารายสำคัญของเรา อีกทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของบริษัทออกแบบเครื่องประดับ

เมื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มใหญ่ เราจึงตัดสินใจขยายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องประดับฝีมือชั้นสูง ที่ได้รับการการันตีจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เราได้เปิดตัวแบรนด์ Prima Gold ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับทอง 24K ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% ที่รังสรรค์เครื่องประดับด้วยความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชั้นสูง สู่ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ประณีต และเลอค่า

ทศวรรษที่ 2 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2535)

ทศวรรษที่ 2 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2535)

จุดเริ่มต้นของบริษัทออกแบบเครื่องประดับ

เมื่อได้รับการยอมรับจากลูกค้ากลุ่มใหญ่ เราจึงตัดสินใจขยายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในงานเครื่องประดับฝีมือชั้นสูง ที่ได้รับการการันตีจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เราได้เปิดตัวแบรนด์ Prima Gold ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับทอง 24K ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% ที่รังสรรค์เครื่องประดับด้วยความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชั้นสูง สู่ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ประณีต และเลอค่า

ทศวรรษที่ 1 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525)

การก่อตั้งบริษัท

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อ “Pranda Design” ด้วยความเชื่อในหัวใจของงานฝีมือ โดยเริ่มต้นจากการส่งออกเครื่องประดับจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร และต่อมาขยายสู่ยุโรป หลังจากนั้นเราได้ตั้งโรงงานผลิต ภายใต้ชื่อ “Pranda Jewelry” ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเพื่อคิดค้นคอลเลกชั่นที่มีความโดดเด่น จนทำให้แพรนด้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทศวรรษที่ 1 แห่งการ
รังสรรค์งานฝีมือชั้นสูง
(พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525)

การก่อตั้งบริษัท

แพรนด้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ภายใต้ชื่อ “Pranda Design” ด้วยความเชื่อในหัวใจของงานฝีมือ โดยเริ่มต้นจากการส่งออกเครื่องประดับจากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร และต่อมาขยายสู่ยุโรป หลังจากนั้นเราได้ตั้งโรงงานผลิต ภายใต้ชื่อ “Pranda Jewelry” ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเพื่อคิดค้นคอลเลกชั่นที่มีความโดดเด่น จนทำให้แพรนด้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพสูงและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว