ผู้นำของเรา

สารจากผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังส่งผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รัฐบาลแต่ละประเทศได้ใช้ทั้งนโยบายทางด้านการเงินและการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจโลกก็ยังคงประสบปัญหาการถดถอยอย่างรุนแรง ธุรกิจจำนวนมากได้ประกาศปิดกิจการ ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อันเนื่องมาจากทุกประเทศยังคงใช้นโยบายปิดประเทศเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในแต่ละประเทศได้หยุดชะงักเพราะภาครัฐออกมาตรการทั้งบังคับและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตในที่ชุมชน รักษาระยะห่าง และเน้นการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นหลัก

สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีย่อมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งถูกกระทบด้วยราคาทองคำที่ยังอยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุนี้จึงมีโรงงานที่ผลิตเครื่องประดับอัญมณีเลิกกิจการเป็นจำนวนมากต่อเนื่องจากปีก่อน เพราะประสบปัญหาคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์นี้ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ประกอบด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาด กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และดำเนินการป้องกันตามมาตรการอย่างเข้มงวด จากการดำเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้ว่าในปี 2564 จะมีการติดเชื้อสูงสุดที่ระดับประมาณ 5% ของพนักงานทั้งหมด แต่บริษัทฯ สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของฐานการผลิตของบริษัทฯ เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการจัดผังการทำงานของโรงงานแยกออกเป็นแต่ละกลุ่มงานชัดเจนซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างในการทำงานจึงป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่บริษัทฯ ได้เริ่มปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ปี 2561 โดยมุ่งลดขนาดฐานการจัดจำหน่ายในต่างประเทศเพื่อปรับตัวตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและหยุดผลขาดทุน บริษัทฯได้ย้ายลูกค้าที่มีศักยภาพมาเป็นลูกค้าของฐานการผลิตโดยตรงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์นี้เป็นที่มาของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปี 2564 โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทจาก 4 กลุ่มธุรกิจเดิม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน เป็น 3 กลุ่มธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการผลิต และกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างตลาดในยุคดิจิทัลที่มีพลวัตสูงสำหรับการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตมีรายละเอียดอย่างย่อของแต่ละฐานธุรกิจที่เป็นแกนหลักของบริษัทดังนี้

กลุ่มธุรกิจการผลิต – มุ่งเน้นการผลิตให้ฐานลูกค้าหลักที่มีศักยภาพจำนวน 15 ราย และรายย่อยทั่วไป

กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution – มุ่งเน้นการขายในรูปแบบ Omnichannel ภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง (Owned Brands) ซึ่งมีการปรับรูปแบบการให้บริการที่เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,900.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 2,462.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 17.80 และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ร้อยละ 23.69 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 96.32 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 176.21 รวมทั้งจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 77.16 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 138.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 233.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 245.29 เทียบจากปีก่อน

บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงโดยพิจารณาได้จากหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) เพียง 0.77 เท่า และจากการที่บริษัทฯ มีการจ่ายคืนหนี้มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง รวมทั้งบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องโดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่สูงถึง 1.82 เท่า และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 300.84 ล้านบาท รวมถึงกระแสเงินสดสุทธิระหว่างปีเป็น 45.66 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือในกิจการ 397.82 ล้านบาท

ปี 2565 นี้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุกคามเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริษัทให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการสายงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ New Normal ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สังคมออนไลน์ อันได้แก่ E-Commerce และ Social Commerce อีกทั้งบริษัทฯ ได้วางแผนรองรับการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 จักรวาลนฤมิต (METAVERSE) ไว้ในระดับหนึ่ง

เป้าหมายในปี 2565 ของกลุ่มธุรกิจการผลิต และกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มธุรกิจการผลิต – เป็นการสร้างฐานลูกค้าเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มีคำสั่งซื้อสม่ำเสมอและต่อเนื่องส่งมอบสินค้าทันเวลา 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ เพิ่มความผูกพันในองค์กร

กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution – เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องประดับ Fine Jewelry ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง รวมถึงขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยัง Online เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงทั่วโลก

สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนองค์กรจะมุ่งสร้างการเติบโต มั่นคง ยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยสามารถดูรายละเอียดในรายงานความยั่งยืนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pranda.com อนึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยั่งยืนองค์กรให้เป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลในเรื่องความยั่งยืนขององค์กร

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มอบความไว้วางใจ เข้าใจ และสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองภายใต้หลักสากล UN Global Compact และจริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ผู้ก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายจำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสุรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม

ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยั่งยืนองค์กร / กรรมการบริหารกลุ่ม

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริหารกลุ่ม

ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยั่งยืนองค์กร / กรรมการบริหารกลุ่ม

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายผลิต (รักษาการ)

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ (รักษาการ)

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการผู้จัดการสายการเงิน & บริหารความเสี่ยง

ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
นางปราณี คุณประเสริฐ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสันติภาพ ริยาย

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Vietnam Co., Ltd.

Mr. Vinod Tejwani

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Jewelry Private Limited

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
Pranda UK Limited

นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด

Mr. Heechan Song

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคแซด – แพรนด้า จำกัด