ผู้นำของเรา

สารจากประธานกรรมการบริษัท

 

         ช่วงหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาของปรากฎการณ์ “Revenge Shopping” ที่สร้างความคึกคักต่ออุตสาหกรรมลักชัวรี่เป็นอย่างมาก ผู้คนมีการจับจ่ายใช้สอย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรม เมื่อเข้าสู่ปี 2566 ที่ผ่านมาเกิดปรากฎการณ์ “Luxury Slowdown” เมื่อผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายใช้สอยลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องและรักษาความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

         สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  ได้วางแนวทางการดำเนินธุรกิจ  เพื่อรับมือและปรับตัวตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงโดยยกระดับปัจจัยภายใน ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอกย้ำแก่นแท้ที่เป็นความแข็งแกร่งของบริษัท ในการรังสรรค์ชิ้นงานคุณภาพสูง ที่มีความประณีต ใส่ใจทุกรายละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการผลิตที่ครอบคลุมทั้ง Original Design Manufacturer หรือ ODM และ Original Brand Manufacturer หรือ OBM โดยยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ยังมีโอกาสเติบโต และขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Accessible Luxury Jewelry Brand ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น  จากแนวทางดังกล่าวนี้ส่งผลให้บริษัทฯ ยกระดับความสามารถในการรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

         นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution บริษัทฯ ได้เดินตามแผนกลยุทธ์ Brand Positioning เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์ Marketplace และ Owned Channel ส่งผลต่อการกระตุ้นยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดย PRIMA Thailand ได้ขยายการเติบโตในกลุ่ม Young Generation รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีกำลังซื้อสูง ผ่านการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตอกย้ำ Brand Experience ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วน PRIMA Vietnam ได้ดำเนินกลยุทธ์ Brand Repositioning เพื่อสร้างความชัดเจนในการกำหนดตำแหน่งของสินค้า และ PRIMA ART จัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้าน Stand Alone และร้านค้าปลีกเครื่องประดับตกแต่งบ้านเพื่อโชว์จุดแกร่งของ PRIMA ART ให้โดดเด่นขึ้น สำหรับ PRIMA India มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินค้าหลักคือ PRIMA ART ที่ครองตลาดมายาวนานกว่า 10 ปี และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากพันธมิตรค้าปลีก และการขยายฐานลูกค้าใหม่ ส่วนแบรนด์ GEMONDO ประเทศอังกฤษนั้นได้มีการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นจุดขายที่มีอยู่ และเพิ่มการเติบโตของยอดขายผ่าน Own E-Commerce และ Marketplace ตลอดจนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

        สำหรับผลประกอบการในปี 2566 มีรายได้ที่ลดลง กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิลดลงเทียบกับปีก่อน แต่บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

         ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในคุณภาพและฝีมือการผลิตเครื่องประดับอัญมณีในระดับสากล ที่บุคลากรทุกคนในแพรนด้ารังสรรค์ขึ้นด้วยความปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั่วโลก พร้อมการวางแผนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ให้นำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้

เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลก

ที่เชี่ยวชาญการรังสรรค์งานฝีมืออันทรงคุณค่า

และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

          สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจสู่ทศวรรษที่ 6 คือ การย้ำความแข็งแกร่งที่เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของธุรกิจการผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่เป็นงานฝีมือคุณภาพสูง พัฒนารูปแบบการผลิตเพื่อความสามารถในการแข่งขัน นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมศักยภาพระบบการทำงาน อีกทั้งพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองให้อยู่ในระดับสากลควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อชุมชน สังคม และโลก ตลอดจนการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโต และสร้างความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างแท้จริง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯด้วยดีเสมอมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ตลอดมา

นางรวิฐา  พงศ์นุชิต

                                                            ประธานกรรมการบริษัท

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายการผลิต

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการสายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการผู้จัดการสายการเงิน & บริหารความเสี่ยง

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสันติภาพ ริยาย

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Vietnam Co., Ltd.

Mr. Vinod Tejwani

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Jewelry Private Limited

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
Pranda UK Limited

นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด