ผู้นำของเรา

สารจากประธานกรรมการบริษัท

 

            ปี 2565 ยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ      มากขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงการกลับมาเปิดประเทศเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวของหลายประเทศ แต่ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกก็ยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งในช่วงครึ่งปีแรกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ และหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลต่อการชะงักงันของอุปทาน Supply Shockที่กลายเป็นแรงกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมา ส่งผลให้ธนาคารกลางของหลายประเทศ เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความท้าทายนี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการผลิตที่สามารถดำเนินการผลิตได้เต็มศักยภาพตามยอดคำสั่งซื้อที่กลับมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาคการผลิตของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมลักชัวรี่ (Luxury Industry) ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

 ทั้งนี้เพื่อการรับมือกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความท้าทายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้เริ่มปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่การปรับกลยุทธ์ลดฐานการจัดจำหน่ายในต่างประเทศเพื่อปรับตัวตามสถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนไป การสร้างฐานลูกค้าเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับลูกค้า ในรูปแบบ Strategic Partner รวมถึงการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เป็น 2 กลุ่ม คือ

– กลุ่มธุรกิจการผลิต ที่มุ่งเน้นการผลิตเครื่องประดับด้วยงานฝีมือชั้นสูงในปริมาณมาก อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

– กลุ่มธุรกิจ Omnichannel Distribution เพื่อรองรับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยการเชื่อมโยงช่องทางการเข้าถึงแบรนด์ของเราไว้ด้วยกัน ทั้งร้านค้าปลีก และออนไลน์ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือที่ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และอังกฤษ

จากการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว รวมถึงความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งของพนักงานภายในองค์กรทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้มีการเติบโตทั้งรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน  อีกทั้งมีส่วนของผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นทำให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายงานในอนาคต รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยที่บริษัทฯ มีการจ่ายคืนหนี้มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเป็นลำดับอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566 นี้

ในปี 2566 นี้ ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และท้าทายสูงมีโอกาสจะเกิดภาวะถดถอยจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีความพร้อมในการรับมือ ปรับตัว ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพัฒนากำลังผลิตให้ทันต่อนวัตกรรมของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งสร้างตลาดแบรนด์ของตนเองให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการสร้างสมดุลของทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านเครื่องประดับชั้นนำของโลกที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความสำเร็จให้กับคู่ค้าอันทรงคุณค่าของเรา รวมถึงให้ความสำคัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลสอดคล้องกับกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG)

สุดท้ายนี้  ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นเพื่อต่อยอดความสำเร็จไปสู่อนาคตได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืนร่วมกัน

นางรวิฐา  พงศ์นุชิต

                                                            ประธานกรรมการบริษัท

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการบริหารกลุ่ม

กรรมการผู้จัดการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายผลิต

นางปราณี คุณประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการสายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ และรักษาการกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี

นายเดชา นันทนเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการสายการตลาด

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

กรรมการผู้จัดการสายการเงิน & บริหารความเสี่ยง

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายสันติภาพ ริยาย

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Vietnam Co., Ltd.

Mr. Vinod Tejwani

กรรมการผู้จัดการ
Pranda Jewelry Private Limited

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ
Pranda UK Limited

นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จำกัด

Mr. Heechan Song

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคแซด – แพรนด้า จำกัด