ผู้นำของเรา

นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนเศรษฐ

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา จาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

ประสบการณ์การทำงาน

  • กรรมการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต (เทคนิค) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

– ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 577,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –