ผู้นำของเรา

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

อายุ  46 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Operation Management / MIS มหาวิทยาลัย De Paul สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์ฯ-คณิตฯ-ภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)  รุ่นที่ 6 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2550 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2549 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2547 ผู้ช่วยกรรมการสายการเงิน บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2543 นายทะเบียน ธนาคาร ดีบีเอส ไทยธนุ จำกัด (DBS Bank)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –