ผู้นำของเรา

นายจำนงค์ วัฒนเกส

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
 • ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
 • ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณทิต รุ่นที่ 1
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออก-ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
 • ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518
 • นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (พ.ศ. 2521-2524 จบหลักสูตรปีที่ 3 ไปเรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, Audit Committee Refreshers’ Course 2548, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
 • Tactical Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, (หลักสูตรเจ้าหน้าที่ USIA), Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533) (1-month)
 • Marketing & Sale Training Course Development, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534) (5 สัปดาห์)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์
  • Siam Commercial Link ร่วมทุนระหว่างบริษัทวิจัย The Management Link กับ ธ.ไทยพาณิชย์
  • Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA)
  • SCB Technology กิจการทุนร่วมเสี่ยง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
 • ผู้จัดการก่อตั้ง (Founding Manager) Business Advisory Center เพื่อกิจการ SMEs สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation) ด้วยการสนับสนุนของ USAID
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทรประกันภัย (2543-2557)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2552-2557)
 • กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ที่ปรึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต (2543-2552)
 • อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547-2556)
 • เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ (USIA) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุงวอชิงตัน
 • อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด็นทอล

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำนหดค่าตอบแทนบมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

PDJ 92,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –