ผู้นำของเรา

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565)
 • กรรมการบริหารกลุ่ม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A.

 •  ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่น 18/2023 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • Vice President – Forever Living Products, Vietnam
 • Senior Auditor – Ernst & Young, U.S.A.
 • กรรมการอิสระ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดดิคอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
 • กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ กรรมการ  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการการเงินและการลงทุน  บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 753,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนางประพีร์ สรไกรกิติกูล