ผู้นำของเรา

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565)
 • ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A.
 • ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 2 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • Vice President – Forever Living Products, Vietnam
 • Senior Auditor – Ernst & Young, U.S.A.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

PDJ 685,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนางประพีร์ สรไกรกิติกูล