ผู้นำของเรา

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยั่งยืนองค์กร
 • กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

Ed.D. (Art) Illinois State University, Illinois, USA.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.47)
 • สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.9)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภูมิพลังแผ่นดิน 1)
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.8)

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 • ประธาน ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • กรรมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –