ผู้นำของเรา

นายเดชา นันทนเจริญกุล

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2562)
  • กรรมการผู้จัดการสายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา

  • BBA in Marketing Management in Memphis State University, Tennessee, U.S.A.
  • MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงาน

  • Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok ปี 2524
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2539-2540
  • Member of Thai-Russian Chamber of Commerce

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • อุปนายก – สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
  • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
  • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –