ผู้นำของเรา

นางพนิดา เตียสุวรรณ์

(ผู้ก่อตั้งบริษัท)

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

  • มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกูลและศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ
  • หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 31,259,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่สาวของนายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ นางปราณี คุณประเสริฐ และนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์