ผู้นำของเรา

นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการสาย Omnichannel Retailing

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Boston College
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Westminster

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้จัดการฝ่าย E-Channel บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

PDJ 8,791,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายปรีดา เตียสุวรรณ์ และ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์