ผู้นำของเรา

นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

(กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533)
  • กรรมการผู้จัดการสายซัพพลายเชนและอัญมณี
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

  • Kilburn – Polytechnic – London, England City and Guilds of London Institute
  • อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
  • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 26,342,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาวของนายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์