ผู้นำของเรา

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์

(กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

  • รองประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
  • ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
  • กรรมการผู้จัดการสายผลิต
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) From Willesden College of Technology, London, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 46/2547
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
  • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้า 3 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 12,760,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนางปราณี คุณประเสริฐ และนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์