ผู้นำของเรา

นางปราณี คุณประเสริฐ

(กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ  70 ปี

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533)
  • ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการผู้จัดการสายแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ & ต้นแบบ
  • รักษาการกรรมการผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา

Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
  • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
  • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
  • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 15,107,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาวของนายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์