ผู้นำของเรา

นางประพีร์ สรไกรกิติกูล

(ผู้ก่อตั้งบริษัท)

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง

 • รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565)
 • กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California, U.S.A.

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 • คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย
 • กรรมการคณะอำนวยการส่งเสริมการค้า หอการค้าไทย
 • ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
 • คณะกรรมการสมาคมการค้าไทยโมซัมบิก
 • คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • กรรมการสภาธุรกิจไทยเวียดนาม
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 • ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 7,410,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นมารดาของนายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล