ผู้นำของเรา

นายปรีดา เตียสุวรรณ์

(ผู้ก่อตั้งบริษัท)

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

 • Higher National Diploma in Business Studies – Thames Valley University, England
 • Distinguished Senior Executive Program in Government and Business at Harvard University, U.S.A.
 • Honorary Doctorate of Arts Management, South East Bangkok University, Thailand

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการและอุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ Thailand – US Business Council
 • กรรมการหอการค้าไทย
 • กรรมการและประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการและรองประธาน International Colored Stone Association (ICA)
 • กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิดวงประทีป
 • กรรมการมูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
 • กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
 • กรรมการ CIBJO – The World Jewellery Confederation

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 34,921,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของนางสุนันทา เตียสุวรรณ์