ผู้นำของเรา

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565)
 • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555)
 • กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3)
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 59/2548
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)
 • หลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น 4

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • รองอธิบดีกรมสรรพากร
 • อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
 • กรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • อุปนายกสมาคมการค้าร้านค้าปลอดอากรไทย
 • ประธานบริษัท บ้านจันทร์คำ บูติค จำกัด
 • ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
 • ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
 • ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
 • กรรมการรุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –