ผู้นำของเรา

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

(กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)

ประสบการณ์การทำงาน

 • อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 7 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 5 บริษัท
 • กรรมการ บริษัท บริจวิว จำกัด
 • อุปนายกสมาคมโกลบอล คอมแพ็ก แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

PDJ 1,400,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นคู่สมรสของนายปรีดา เตียสุวรรณ์