ผู้นำของเรา

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

(กรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 22/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)

ประสบการณ์การทำงาน

 • อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียการดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
 • กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัทกลุ่มแพรนด้าฯ 7 บริษัท
 • กรรมการบริหารกลุ่มแพรนด้าฯ 5 บริษัท
 • กรรมการ บริษัท บริจวิว จำกัด
 • อุปนายกสมาคมโกลบอล คอมแพ็ก แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

PDJ 1,518,636 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นมารดาของนายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์