ผู้นำของเรา

นางสุรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
  • ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2527 – 2532 พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย – ตำแหน่งล่าสุดรองผู้อำนวยการฝ่าย (Relationship Management)
  • 2563 – ปัจจุบัน เป็นผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (กกต.ปปช.สตง.คตง.กสม.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –