ผู้นำของเรา

ดร.จิราพร โพธิ์ไพโรจน์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566)

คุณวุฒิการศึกษา

พ.ศ.2527 บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2529 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2531 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2549 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2554 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พ.ศ.2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors Association (IOD)

Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2543

Corporate Governance for Capital Market International Market Intermediaries (CGI) พ.ศ. 2558

Strategic Board Master Class (SBM) พ.ศ. 2562

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2528 – 2533: สำนักงานไพรซ์วอเตอร์เฮาส์, ตรวจสอบบัญชี

พ.ศ.2534 – 2539: บริษัทไทยแซนเซลลา จำกัด, บริษัทไทยคลินิโปร จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

พ.ศ.2540 – 2541: ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่กำกับดูแล Compliance Office

พ.ศ.2542 – 2566: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่าย – ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี กลุ่มงานการเงิน  (1 สิงหาคม 2543 – 31 ตุลาคม 2551)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส กลุ่มงานตรวจสอบ (1 พฤศจิกายน 2551 15 กันยายน 2553)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (16 กันยายน 2553 – 31 ธันวาคม 2558)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2564)

ที่ปรึกษาอาวุโส สายงานกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้านการเงิน กลุ่มงานการเงิน (1มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

พ.ศ.2562-2565: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล ไอที เอ็ม เอ๊กซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –