ผู้นำของเรา

นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอกนานาชาติพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาโทนานาชาติบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาตรีสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยไวคาโด, นิวซีแลนด์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  • รองประธานกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ – กลุ่มอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า – สภาหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2566

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

– ไม่มี –