ความยั่งยืน

แพรนด้าดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
สังคม และโลกของเรา โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจริยธรรมที่ดี
ของผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณี ด้วยความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความมุ่งมั่นของแพรนด้า

ด้านสิ่งแวดล้อม

การลด

แพรนด้าใช้ระบบกรองน้ำรีเวิร์สออสโมซิสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการผลิตน้ำประปา และวางแผนที่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน อีกทั้งการช่วยกันลดปริมาณ “ขยะเศษอาหาร” ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

บริษัทฯกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2050 โดยมีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตให้ได้ 15% ภายในปี ค.ศ.2024 และ 25% ภายในปี ค.ศ.2030

การรีไซเคิล

บริษัทฯได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้ง “ธนาคารขยะ” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่

ด้านสังคม

คนของแพรนด้า

สถาบันครอบครัว – เป็นสิ่งที่แพรนด้าให้ความสำคัญ
เราได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้พ่อแม่ที่เป็นพนักงานของเราทำงาน
ได้อย่างสบายใจและอบอุ่นใจที่มีผู้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด

สวัสดิการ – แพรนด้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน อาทิ โรงอาหาร
ที่ถูกสุขอนามัย จำหน่ายอาหารที่มีคุณค่าทางโภขนาการ
ในราคาย่อมเยา ที่พักราคาประหยัด สถานออกกำลังกาย
สวนสาธารณะ สถานพยาบาล และห้องสมุด นอกจากนี้ยังมี
“สหกรณ์ออมทรัพย์” ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการ
ออมเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง

ความเสมอภาคและเท่าเทียม

เราดูแลคนของเรา…ครอบครัวแพรนด้า ด้วยการส่งเสริม
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ และไม่แบ่งแยกความ
หลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) เคารพสิทธิสตรี พร้อมสนับ
สนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในการบริหารองค์กร และจัดสรร
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิ การสัมมนาสำหรับคุณแม่
มือใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการ
ทำงาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯมีจำนวนบุคลากรเพศหญิง
ทั้งระดับบริหารและพนักงานมากกว่า 80% ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมด

การศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านเครื่องประดับอัญมณีที่ยึดมั่น
ในจริยธรรมที่ดีและความยั่งยืน ตลอดระยะเวลามากกว่า 21 ปี
ที่เราได้สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่น
ทุรกันดารให้ได้มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ สาขาเครื่อง
ประดับอัญมณีในรูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
กรุงเทพ เป็นต้น จากแนวทางของโครงการนี้ บริษัทฯมุ่งหวัง
ให้ความรู้ทางวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณี จะยังคงสืบสาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางหัตถศิลป์จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

ชุมชนสีเขียว

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แพรนด้าจึง
ได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวทั้งภายในอาคารและสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข
ในการทำงาน

การดูแล ใส่ใจ คนของเรา…ชุมชนของเรา อ่านเพิ่มเติมได้ที่
รายงานความยั่งยืน และข่าวสารองค์กร

บรรษัทภิบาล

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

ความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ทำให้แพรนด้าได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้าในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีจริยธรรมและความยั่งยืน การทำงานร่วมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เราสามารถ ตรวจสอบแหล่งที่มาของอัญมณีได้
และเราคัดเลือกเฉพาะเพชรที่มาจากแหล่งที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

แพรนด้ายึดมั่นในหลักการความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบ และ ความโปร่งใส

แพรนด้ายึดหลักการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญา
ความรอบคอบ และความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและมีคุณภาพ
สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและตรวจสอบได้

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

เป้าหมายที่ 5
ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่ดีและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 12
การผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13
การรับมือความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 16
สันติภาพและ
ความสงบสุข

เป้าหมายที่ 17
หุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

การลด

แพรนด้าใช้ระบบกรองน้ำรีเวิร์สออสโมซิสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการผลิตน้ำประปา และวางแผนที่จะใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน อีกทั้งการช่วยกันลดปริมาณ “ขยะเศษอาหาร” ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

การรีไซเคิล

บริษัทฯได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้ง “ธนาคารขยะ” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ใหม่

ด้านสังคม

คนของแพรนด้า

สถาบันครอบครัว – เป็นสิ่งที่แพรนด้าให้ความสำคัญ เราได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสถานประกอบการ เพื่อให้พ่อแม่ที่เป็นพนักงานของเราทำงานได้อย่างสบายใจและอบอุ่นใจที่มีผู้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด

สวัสดิการ – แพรนด้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพนักงาน อาทิ โรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย จำหน่ายอาหารที่มีคุณค่าทางโภขนาการ ในราคาย่อมเยา ที่พักราคาประหยัด สถานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สถานพยาบาล และห้องสมุด นอกจากนี้ยังมี “สหกรณ์ออมทรัพย์” ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการออมเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง

ความเสมอภาคและเท่าเทียม

เราดูแลคนของเรา…ครอบครัวแพรนด้า ด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ และไม่แบ่งแยกความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) เคารพสิทธิสตรี พร้อมสนับสนุนให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในการบริหารองค์กร และจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิ การสัมมนาสำหรับคุณแม่มือใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯมีจำนวนบุคลากรเพศหญิง ทั้งระดับบริหารและพนักงานมากกว่า 80% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด

การศึกษาระบบทวิภาคี

บริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านเครื่องประดับอัญมณีที่ยึดมั่นในจริยธรรมที่ดีและความยั่งยืน ตลอดระยะเวลามากกว่า 21 ปี ที่เราได้สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้ได้มีความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ สาขาเครื่องประดับอัญมณีในรูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นต้น จากแนวทางของโครงการนี้ บริษัทฯมุ่งหวังให้ความรู้ทางวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณี จะยังคงสืบสาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางหัตถศิลป์จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

ชุมชนสีเขียว

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แพรนด้าจึงได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวทั้งภายในอาคารและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขในการทำงาน

การดูแล ใส่ใจ คนของเรา…ชุมชนของเรา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน และข่าวสารองค์กร

บรรษัทภิบาล

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

ความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ทำให้แพรนด้าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีจริยธรรมและความยั่งยืน การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ทำให้เราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอัญมณีได้ และเราคัดเลือกเฉพาะเพชรที่มาจากแหล่งที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

แพรนด้ายึดมั่นในหลักการความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบ และ ความโปร่งใส

แพรนด้ายึดหลักการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ และความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและมีคุณภาพ สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและตรวจสอบได้

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

เป้าหมายที่ 5
ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่ดีและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 12
การผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13
การรับมือความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 16
สันติภาพและ
ความสงบสุข

เป้าหมายที่ 17
หุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2566

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

รายงานความยั่งยืน 2566

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี